درباره ما

معرفی نرم افزار SALES PLUS

ارزشمندترين دارايي هاي يك سازمان در قرن بيستم ابزار توليد آن بوده است و در قرن حاضر كاركنان فرهيخته و بهره وري آن ها چنين جايگاهي خواهند داشت. آکادمی SALES PLUS جهت پرورش نیروی انسانی خبره با آموزش های کاربردی در حوزه امور مشتریان تاسیس تا سازمان ها پس از استقرار نرم افزار SALES PLUS کادر خبره آن هم در اختیار داشته تا بتوانند بیشترین بهره وری را از این سیستم بی نظیر داشته باشند.

اما تمایز آموزش در SALES PLUS با دیگر مجموعه ها این است که ما در این مجموعه تاکید نه بر آموزش تئوری بلکه آموزش هایی کاملا کاربردی داریم تا نیرویی خبره ی با درجه "حرفه ای" پرورش تا هم دانشپذیرانی با کیفیت به عنوان سفیران خود داشته باشیم و به رسالت خود در جهت استقرار واقعی CRM در سازمانها عمل کرده باشیم.