کاربرد CRM به تفکیک نوع کسب و کار

کاربرد ساده و قدرتمند SALES PLUS در انواع کسب و کارها، باعث رونق و حفظ مشتری خواهد بود.

کاربرد CRM به تفکیک حوزه کاری

در حوزه های مختلف کاری سازمان، بخش های مختلف SALES PLUS چه نقشی بازی می کند؟

کاربرد CRM به تفکیک اندازه سازمان

اندازه سازمان نه تنها SALES PLUS را حذف نمی کند، بلکه سادگی و کارآمدی آن منعطف با اندازه کسب و کار خواهد بود.